بایگانی برچسب: Cock up

Cock up

این وسیله با هدف محدودیت حرکات و ایجاد ثبات مفصلی به منطور کاهش درد یا جلوگیری از کنتراکچر در موارد زیر کاربرد دارد: بی حرکتی بعد از جراحی ضایعات تاندونی ضایعات بافت نرم اطراف مچ و دیسک داخل مچ بی ثباتی های مفصلی و ضایعات لیگامانی روماتوئید ارتریت سوختگی ها کوادری پلژی سطوح هفتم گردنی […]