بایگانی برچسب: Elbow cage

Elbow cage

این ارتز، وسیله ای است که مفصل آرنج را کنترل میکند و در افرادی با سابقه شکستگی استخوان بازو، آرنج و یا ساعد که در نهایت منجر به محدودیت حرکتی در مفصل آرنج شده است کاربرد دارد و به واسطه مفصل به کار رفته در آن میتواند برای حرکت آرنج دامنه حرکتی تعریف کرد.   […]