بایگانی برچسب: Kyphologic brace

Kyphologic brace

کایفولوژیک بریس “بریس کایفولوژیک” (Kyphologic brace) می‌تواند با تصحیح ساختار آناتومیکی و بیومکانیکی مهره‌های ستون فقرات و اعمال نقاط فشاری، عارضه‌هایی مثل گودی پشت یا کایفوز را درمان کند. کمربند اصلاحی گودی پشت کایفولوژیک به منظور کاهش زاویه کایفوز مهره‌های سینه‌ای در طول دوران بلوغ تجویز می‌شود و کمک می‌کند تا ستون فقرات در صفحه […]